مقالات آينده نگری سام قندچی در بلاگ فراديد

Sam Ghandchi's Futurist Articles in Faradid Blog

 

faradid

 

آنچه در «فراديد» بدان می پردازم، نگاهی است فنی به ابزار علم و تکنولوژی جدید.

و نیز تأثیر آنها در به وجود آمدن منطق، بیان، و «عقل» جدید، به معنای غربی

 آن یعنی reasoning. و از این راه، نقب که نه، تونلی خواهم زد به آینده. یعنی سعی می کنم....

 

بلاگ فرادید از ماه ژوئیه 2012 تا دسامبر 2012 در سایت صدای آمریکا منتشر می شد

Faradid Blog was published from July 2012 to December 2012 on VOA Web Site

http://faradid.ghandchi.com

 

مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل

Singularity Topics with Kurzweil's Comments

وقت ساختن اقتصاد سینگولاريته است

Time to Start Building Singularity Economy

گام بعدی درتئوری هوش مصنوعی، الگوشناسی تفکر، از دیدگاه کورزويل

Kurzweil's PRTM Next Step in AI

ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس

آيا زير سؤال بردن تصميمات قوه قضاييه درست است

ايرانيان و ازدواج همجنسگرايان

Iranians and Gay Marriage

دو استراتژی متضاد نيروهای اسلامی در خاورميانه

Two Opposite Strategies of Islamic Forces in Middle East

آیا صندوق های بازنشستگی در خطرند

Are Retirement Accounts in Danger?

چگونه می توان ديپلماسی بين ايران و اسراييل را ممکن ساخت؟

How can Diplomacy between Iran and Israel Become Possible?

چرا برای پيشرفت بايد از تشبثات تاريخی فاصله گرفت؟

حمايتگرايی «اينترنت ملی» باعث انزوا می شود

ايجاد فراوانی در جهان کنونی

Creating Abundance in the Current World

ضرورت اصلاحات در قوانين مالکيت فکری

Need to Reform Intellectual Property Laws

جی اِم اُ: راه حلی برای معضل مراقبت های درمانی

GMO: A Solution for Healthcare Dilemma

نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری

Singularity: A New Paradigm of Futurism

بحث توکويل در مورد اسلام برای ايران اهميت استراتژيک دارد

چرا فرديت در فضای مجازی شکوفا شده است

اپوزيسيون: نياز ايران به دولت مدرن

دو راه در فراسوی نقطه انفصالی

Two Paths beyond Singularity

بازگشت پرشتاب در توليد غذا

Accelerated Returns in Food Production

آيا بقای متافيزيک با موجوديت بيولوژيک ما مرتبط است؟

گفتگويی با ری کورزويل در مورد خودآگاهی

Understanding Self-consciousness: Differentiating Humans from other Sentient Beings

بحثی در مورد دنيای نوين آواتارها يا زندگی دوم

پلوراليسم رمز موفقيت اينترنت

آيا "اينترنت ملی" برای کمک به ايرانيان است

 

 

Sam Ghandchi's VOA Interview about Futurism in Ahmad Baharloo's Roundtable Program

 

 

Iranscope Search جستجوگر ایرانسکوپ

 

 

 http://www.ghandchi.com/index.html

http://www.ghandchi.com/index2.html

 

Futurist Iran Book: Futurism vs Terrorism

برای نصب کتاب بر روی موبايل متن را از اينجا دانلد کنيد

Futurist Iran- mobile‑-  ايران آينده نگر- موبايل

Futurist Iran Book-Persian Version

 

پورتال ایرانسکوپ

 


آینده نگر